Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jednym z głównych zabezpieczeń kredytu hipotecznego jest oczywiście ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Drugim podstawowym zabezpieczeniem dla banku przy kredytach hipotecznych jest przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń.Wybierając ubezpieczenie nieruchomości mamy możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia bankowego lub z indywidualnego akceptowanego przez dany bank. W sytuacji wyboru indywidualnego towarzystwa ubezpieczeniowego mamy obowiązek w całym okresie kredytowania przedstawienia do banku kopii polisy wraz z cesją na bank oraz potwierdzeniem jej opłaty. W przypadku ubezpieczenia bankowego z reguły składka na kolejny rok pobierana jest automatycznie z konta.

Przy tym wątku chcę poruszyć kilka istotnych spraw związanych z wyborem ubezpieczenia, bankowego czy też indywidualnego oraz różnic w ubezpieczeniach, na które warto zwrócić uwagę.
Pierwszym istotnym elementem w ubezpieczeniach nieruchomości są rodzaje przedmiotu ubezpieczenia, które są określone przez towarzystwo. Zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia ich definicje mają bardzo istotne znaczenia pod względem odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Opcje szerokiego wybór przedmiotu ubezpieczenia w ofercie daje pełniejszą możliwość zabezpieczenie naszego majątku jedną polisą ubezpieczeniową. Ważne jest co ubezpieczamy i za co docelowo towarzystwo ubezpieczeniowe nam wypłaci odszkodowanie w przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia. W bankowych ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiot ubezpieczenia jest z góry określony w zamknięty katalog identyczny dla wszystkich klientów wykupujących dane ubezpieczenie.
Poniżej przykładowe rodzaje przedmiotów ubezpieczenia oraz ich definicje z ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w wybranych towarzystwach:

 • Dom jednorodzinny to samodzielny budynek mieszkalny, a także wydzielona część budynku bliźniaczego lub szeregowego. Do domu jednorodzinnego należą w szczególności: fundamenty, dach, ściany działowe, parapety zewnętrzne, tynki zewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, baterie i kolektory słoneczne, instalacja odgromowa, rynny, inne urządzenia lub części składowe trwale połączone z budynkiem i niezbędne do korzystania z budynku, z wyłączeniem stałych elementów lub z zapisem rozszerzonym o elementy wykończenia oraz urządzenia techniczne (określone jest to w definicji danego towarzystwa ubezpieczeniowego)
 • Mieszkanie to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które razem z pomieszczeniami przynależnymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych (mieszkanie w definicji towarzystw ubezpieczeniowych może być również rozszerzone o elementy wykończenia/elementy stałe wraz z urządzeniami technicznymi)
 • Elementy stałe (np. meble wbudowane, piece i kominki, schody, okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wszelkie instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety),
 • Elementy wykończenia to elementy zamontowane lub wbudowane w domu, mieszkaniu w szczególności np. antresole oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe), powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny dekoracyjne czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, kabiny prysznicowe, umywalki, wanny, muszle klozetowe, baterie łazienkowe i kuchenne, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje, rolety, markizy, okna i drzwi wewnętrzne, parapety wewnętrzne
 • Elementy ruchome lub wyposażenie (np. urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku, meble wszelkiego rodzaju z wyłączeniem wbudowanych na stałe, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy i inny elektroniczny oraz instrumenty muzyczne, wartości pieniężne),
 • Budynki gospodarcze, garaż,
 • Obiekty małej architektury (np. ogrodzenia razem z elementami stałymi, altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, studnie, posągi, wodotryski)
 • Stałe elementy ogrodzenia – bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne podobne elementy na trwałe związane z ogrodzeniem,
 • Dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody (koszty poniesione w celu jednoznacznego zidentyfikowania elementu, którego wada lub uszkodzenie były bezpośrednią przyczyną szkody w mieniu lub szkody w mieniu lub na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – np. pęka rura i szukamy w ścianie miejsca jej pęknięcia niszcząc pół ściany).

Pozostałe definicje przedmiotu ubezpieczenia oraz inne istotne definicje ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

 • Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego np. związaną z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadaniem i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego, użytkowaniem urządzeń gospodarstwa domowego, posiadaniem zwierząt domowych, amatorskie uprawianie sportu, użytkowanie rowerów, sprzętu pływającego. Tutaj istotne są wyłączenia w ogólnych warunkach oraz zakres terytorialny tzn. ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać wyłącznie w ubezpieczonej nieruchomości, na terenie miasta, całego kraju lub nawet poza jego granicami),
  Przykładami odpowiedzialności towarzystwa w tym zakresie są: wybicie szyby sąsiadowi przez dziecko, pogryzienie przez czworonoga lub uszkodzenie wartościowych przedmiotów, szkody wyrządzone przez pomoc domową, nianię czy opiekunkę osób starszych, potrącenie pieszego w trakcie jazdy na rowerze, zarysowanie cudzego auta, spowodowanie urazów innych osób podczas uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną, wyrządzenie szkody w związku z używaniem sprzętu pływającego np. żaglówki wypożyczonej w czasie urlopu,
 • Odpowiedzialność cywilna najemcy obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia przez najemcę i osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące osobom trzecim, w związku z posiadaniem i użytkowaniem na podstawie umowy najmu lub użyczenia mieszkania, domu jednorodzinnego, garażu wolno stojącego, budynku gospodarczego oraz architektury ogrodu, będących przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku przestępstwa; jak również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem,
 • Wandalizm – rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem,
 • SOS Assistance dotyczy sytuacji kiedy rozmiar szkody w domu lub mieszkaniu wyniku zdarzeń losowymi uniemożliwia ubezpieczonemu oraz osobą bliskim zamieszkanie w nim. W takim przypadku organizowana jest pomoc w transporcie mienia, dozorze mienia, lokalu zastępczym itp.,
 • Home Assistance polega na organizacji i pokrywaniu kosztów np. pomocy internisty, naprawy sprzętu komputerowego/RTV/AGD, przeglądów instalacji kominowych i gazowych,
 • Medical Assistance polega na organizacji i pokrywaniu kosztów np. wizyty lekarza, pielęgniarki, transporcie medycznym do szpitala, dowozie leków, żywności, opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, nad zwierzętami, pomoc domową itp.,
 • Wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca kosztom budowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, dla stałych elementów – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego elementu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki oraz kosztów montażu, dla mienia ruchomego – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju,
  Przy ubezpieczeniu w wariancie wartości odtworzeniowej, wartość odszkodowania stanowi rzeczywisty, realny koszt związany z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do stanu sprzed szkody, bez stosowania stopnia zużycia,
 • Wartość rynkowa – wartość odpowiadająca cenie zakupu lub sprzedaży na rynku lokalnym,
 • Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa, pomniejszona o techniczne zużycie,
  Przy ubezpieczeniu na tzw. wartości rzeczywiste, ubezpieczyciele stosują ustalony na podstawie oględzin, bądź w oparciu o wiek nieruchomości procentowy stopień zużycia. Sposób szacowania stopnia zużycia powinien być określony w treści o.wWyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są to przypadki zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia (ogólnych warunków ubezpieczenia) nie odpowiada. Dla nas oznacza to brak wypłaty odszkodowania w przypadku zajścia tego określonego zdarzenia. Przykładowymi standardowych wyłączeń stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe są:

  • umyślne działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
   zdarzenia, za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym,
  • działania energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu,
  • zdarzenia, którego skutki wynikają z naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją, np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie,
  • zdarzenia powodującego szkodę, której rozmiar nie przekracza określonego w umowie progu odpowiedzialności ubezpieczyciela (franszyza integralna).
 • Franszyz integralna – określona w umowie ubezpieczenia kwota wyrażona w złotych, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a po jej przekroczeniu odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości
 • Franszyza redukcyjna – określona w umowie ubezpieczenia kwota wyrażona w złotych, potrącana z każdego należnego odszkodowania,
 • Udział własny to najczęściej procentowo lub rzadziej kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie. Rozpiętości w określeniu wysokości udziału własnego są znaczne i kształtują się na poziomie od 5 do 50%. Oczywiście od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie.

 

Dla wyjaśnienia zakresu wyboru przedmiotu ubezpieczenia posłużę się przykładami.
Chcemy ubezpieczyć nasz dom w zabudowie szeregowej. Wartość rynkowa domu to 400 000 zł. Dla nas najkorzystniejsze jest ubezpieczenie gdzie określona suma ubezpieczenia jest wartością rynkową lub odtworzeniową ponieważ w sytuacji gdyby dom uległ całkowitemu zniszczeniu za wypłacone odszkodowanie będziemy mogli kupić podobne do tego, którego byliśmy właścicielami. Jeśli suma ubezpieczenia domu będzie wartością rzeczywistą wówczas w wypłacie odszkodowania zostanie uwzględnione zużycie techniczne tego budynku, co za skutkuje wypłatą odszkodowania w niższej kwocie. Przy wyborze ubezpieczenia należy sprawdzić czy w definicji ubezpieczenia domu wchodzą również elementy wykończenia/elementy stałe czy też podlegają osobnemu przedmiotowi ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczymy wyłącznie „mury” to otrzymamy odszkodowanie tylko za ten rodzaj przedmiotu ubezpieczenia. Ta sama sytuacja dotyczy rezygnacji z ubezpieczenia ruchomości czy też rzeczy osobistych.
Przy domach jednorodzinnych ważny jest również wiek budynku i jego zużycie techniczne ponieważ te cechy mogą w towarzystwach ubezpieczeniowych mieć docelowo wpływ na określenie sumy ubezpieczenia jako wartości rzeczywistej. W przypadku generalnych remontów budynków jednorodzinnych przy ubezpieczeniu dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie i zachowywanie dokumentacji fotograficznej, faktur dokumentujących przeprowadzane modernizacje, które w przypadku szkody i sporów w wypłacie odszkodowania przez towarzystwo mogą pomóc nam przy odwołaniu się od zaniżonej decyzji ustalonego odszkodowania.

Przy określeniu przedmiotu ubezpieczenia jako lokalu bądź domu ważny jest fizyczny wygląd tej nieruchomości. Z punktu widzenia prawnego nieruchomość będąca lokalem może wyglądać jak dom w zabudowie szeregowej. Jeśli taką nieruchomość ubezpieczymy jako lokal wówczas towarzystwo nie będzie ponosiło odpowiedzialności za szkody powstałe dla elementów typowych dla domu czyli takich jak: dach, kominy, elewacja fundamenty itp.

W sytuacji gdy w naszym domu z naszej winy, która zostanie udowodniona dojdzie do tak poważnego zdarzenia np. wybuchu, który uszkodzi również dom sąsiada w bardzo poważnym stopniu, a my nie zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jednocześnie nie posiadając żadnego innego OC wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe sąsiada po wypłacie odszkodowanie z tytułu tej szkody może docelowo dochodzić od nas zwrotu kosztów związanych z wypłatą odszkodowania. Jeśli sąsiad nie będzie posiadał ubezpieczenia nieruchomości wówczas będzie bezpośrednio od nas żądał naprawienia tej szkody. Jeśli jego dom będzie również o wartości 400 000 zł i uległ całkowitemu zniszczeniu to możemy się spodziewać konieczności zapłaty podobnej kwoty lub wyższej uwzględniającej inne straty sąsiada.

Ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych różnią się również zakresem ubezpieczenia. Im ten zakres określony w ogólnych warunkach jest szerszy tym dla nas korzystniej, bo posiadamy większą ochronę od różnego rodzaju ryzyk. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w takiej sytuacji zapisując ewentualne wyłączenia odpowiedzialności.
Przykładowa sytuacja, która miała miejsce w Rosji w lutym 2013 r., w której deszcz meteorytów uszkodził około 3 tys. domów mieszkalnych. Z punktu widzenia wypłaty ewentualnego odszkodowania w tym przypadku istotny jest zakres ubezpieczenia w ogólnych warunkach, który jeśli nie będzie określał takiego zdefiniowanego zdarzenia to dla nas oznacza brak możliwości dochodzenia od towarzystwa odszkodowania z tego tytułu. W sytuacji natomiast określenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności za wszelkie szkody rzeczowe wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utracenia przedmiotu ubezpieczenia w miejscu ubezpieczenia, jeżeli ich przyczyną było jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenie i to zdarzenie nie będzie znajdowało się w zapisach wyłączeń odpowiedzialności wówczas towarzystwo wypłaci odszkodowanie za to zdarzenie.

  Przykładowe grupowe ubezpieczenie bankowe Przykładowe ubezpieczenie indywidualne z podstawowym zakresem ubezpieczenia Przykładowe ubezpieczenie indywidualne z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia
 
Przedmiot ubezpieczenia 1) Budynki mieszkalne/lokale mieszkalne,2) Budynki gospodarcze/lokale gospodarcze,

3) Garaże/miejsca garażowe,

4) Elementy działki (wyspecyfikowane na wniosku),

5) Obiekty w budowie,W ramach ubezpieczenia budynków/ lokali ochroną ubezpieczeniową objęte wyłącznie są następujące części składowe:

1) fundamenty,

2) izolacje,

3) ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

4) tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

5) stropy,

6) schody, balkony i balustrady,

7) dachy, stropodachy, obróbki blacharskie,

8) instalacje:

a) elektryczna,

b) gazowa, olejowa,

c) wodociągowa,

d) kanalizacyjna,

e) ogrzewania,

f) wentylacyjna, kominowa,

g) telefoniczna, komputerowa, antenowa,

h) odgromowa,

i) przeciwpożarowa, przeciwkradzieżowa,

9) stałe elementy wykończeniowe

 1) Dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami,
2) Mieszkanie razem z pomieszczeniami przynależnymi,
3) Stałe elementy, znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym,
4) Mienie ruchome,
5) Garaż wolnostojący,
6) Budynek gospodarczy,
7) Obiekt małej architektury.
1) Mieszkanie,2) Dom,

3) Budynek gospodarczy,

4) Wyposażenie,

5) Rzeczy osobiste.

6) Antyki, dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,

7) Architektura ogrodu.

Zakres ubezpieczenia 1) pożar -działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile,2) uderzenie pioruna – bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone budynki/lokale, które pozostawiło na przedmiocie ubezpieczenia ślady; ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody spowodowane przepięciem, za które uważa się wywołane wyładowaniami atmosferycznymi pośrednie uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych rzeczy wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, wyższego od znamionowego dla danego urządzenia,instalacji, linii, sieci,

3) eksplozja,

4) implozja – uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia,

5) uderzenie lub upadek statku powietrznego,

6) silny wiatr – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 10,8m/s (39 km/h), który spowodował szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach,

7) grad,

8) powódź – zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie:

a) wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub płynących),

b) nadmiernych opadów atmosferycznych w miejscu ubezpieczenia tj. zalania terenu, które powstało pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody (studzienki, rury odprowadzające, rowy),

9) deszcz ulewny,

10) trzęsienie ziemi,

11) obsunięcie ziemi,

12) zapadanie ziemi,

13) lawina,

14) śnieg i lód,

15) zalanie nagły wyciek wody, pary lub cieczy, który powstał na skutek wystąpienia awarii polegającej na:

a) samoistnym uszkodzeniu znajdujących się w miejscu ubezpieczenia:

instalacji wodociągowej, połączeń giętkich, armatury, instalacji kanalizacyjnej, wodnego/parowego/olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody urządzeń połączonych na stałe z systemem rur, w tym urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz (np. fontanny),

b) samoczynnym uruchomieniu się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej znajdującej się w miejscu ubezpieczenia,

c) cofnięciu się wody lub ścieków z kanalizacji publicznej,

d) nieumyślnym pozostawieniu otwartych zaworów urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia w warunkach przerwy w dopływie wody,

16) pękanie mrozowe,

17) zalanie przez osoby trzecie,

18) wyciek wody z akwarium,

19) upadek drzew i budowli,

20) zamach przestępczy,

21) terroryzm.

1) pożaru,2) uderzenia pioruna – działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,3) wybuchu,

4) upadku statku powietrznego,

5) zalania – działanie cieczy, powstałe wskutek:

a) opadów atmosferycznych, tj. wodą pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,

c) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii, bądź pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci,

d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,

e) przypadkowego i nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppk. b),

f) działania osób trzecich,

g) wydostania się wody ze stłuczonego akwarium,

h) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku.

6) huraganu -działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody, wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu,

7) gradu,

8) lawiny – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,,

9) osunięcia się ziemi,

10) przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna – gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej i elektronicznej powstały wskutek wyładowań atmosferycznych,

11) upadku drzewa lub masztu,

12) uderzenia pojazdu,

13) zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1) – 12).

14) możliwość rozszerzenia o powódź -zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących.

1) akcja ratownicza – działania podjęte w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub w celu złagodzenia jej skutków, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były odpowiednie do występujących okoliczności, w tym następujące działania:a) akcja gaśnicza, wyburzenie lub odgruzowanie,2) dym i sadza – zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem:

1/ spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi,

2/ pożaru, wybuchu, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, przepięcia niezależnie od miejsca ich powstania

3) grad,

4) huk ponaddźwiękowy,

5) huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu,

6) lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,

7) napór śniegu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące uszkodzenie lub zawalenie się mienia,

8) osunięcie się ziemi,

9) pożar – niekontrolowany proces spalania, połączony z występowaniem płomieni,

10) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna,

11) spływ wód po zboczach,

12) trzęsienie ziemi,

13) uderzenie pioruna,

14) uderzenie pojazdu,

15) upadek drzewa,

16) upadek masztu,

17) upadek statku powietrznego,

18) wybuch,

19) zalanie – działanie cieczy, powstałe wskutek:

1/ opadów atmosferycznych, tj. wodą pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

2/ wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,

3/ wydostania się wody z urządzeń domowych (sprzętów AGD) w wyniku ich awarii,

4/ cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,

5/ przypadkowego i nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt 2/,

6/ działania osób trzecich,

7/ wydostania się wody ze stłuczonego lub rozszczelnionego akwarium,

8/ samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,

20) zapadanie się ziemi,

21) możliwość rozszerzenia o powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

 

Pozostałe przedmioty i zakresy ubezpieczenia:  
1. Ubezpieczenie ruchomości od ognia i innych zdarzeń, Brak możliwości dokupienia Możliwość dokupienia Możliwość dokupienia
2. Ubezpieczenie ruchomości od kradzieży, wandalizmu Brak możliwości dokupienia Możliwość dokupienia Możliwość dokupienia
3. Poszukiwania przyczyny szkody Brak możliwości dokupienia Brak możliwości dokupienia Możliwości dokupienia
4. OC w życiu prywatnym Brak możliwości dokupienia Możliwość dokupienia (węższy zakres) Możliwości dokupienia (możliwość wyboru wariantów sum ubezpieczenia, zakres terytorialny cały świat)
5. Ubezpieczenia dodatkowe takie jak: SOS Assistance, Medical Assistance, Home Assistance Brak możliwości dokupienia Brak możliwości dokupienia Możliwości dokupienia
Szacunkowa składa wyłącznie dla przedmiotu ubezpieczenia jakim jest lokal mieszkalny o wartości 230 000 zł gdzie przedmiotem ubezpieczenia są „mury” oraz stałe elementy z podziałem 200 000 zł i 30 000 zł Roczna składka 230 zł Roczna składka 104 zł Roczna składka 146 zł ( w tym jednorazowa opłata polisowa 60 zł)

 

Wybierając bankowe ubezpieczenie nieruchomości ważne jest by sprawdzić określony w ogólnych warunkach przedmiot i zakres grupowego ubezpieczenia oferowanego przez bank ze względu na brak możliwości indywidualnego jego wyboru.

W sytuacji gdy bank dla celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego wymaga od nas wyłącznie ubezpieczenia nieruchomości na wartość kwoty kredytu i  w związku z tym faktem wybierzemy taką opcję pomimo tego, że wartość nieruchomości jest zdecydowanie wyższa należy pamiętać, że w przypadku całkowitego zniszczenia domu/mieszkania wypłata odszkodowania z polisy zostanie przekazana w całości przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz banku celem spłaty kredytu, a na nasze konto wpłynie wyłącznie różnica między aktualnym saldem zadłużenia, a kwotą odszkodowania.

Przykład: Kupujemy nieruchomość o wartości 230 000 zł, lecz kredyt hipoteczny udzielony przez bank jest w wysokości 130 000 zł. Pozostała kwota na zakup nieruchomości pochodzi z naszych środków własnych. Docelowo decydujemy się na ubezpieczenie nieruchomość na sumę 130 000 zł, czyli w przypadku całkowitego zniszczenia nieruchomości taką kwotę odszkodowania otrzyma bank celem spłaty naszego zobowiązania, a my nie otrzymamy już żadnych środków lub ewentualną różnicę wynikająca z aktualnego salda zadłużenia, a kwotą odszkodowania. Natomiast jeśli w wyniku pożaru szkoda zostanie oszacowana na 50 proc. wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe stosując zasadę proporcji wypłaci odszkodowanie w wysokości 65 000 zł, choć zniszczeniu uległo mienie o wartości 115 000 zł. Odszkodowanie w takim przypadku może nie wystarczy na pokrycie aktualnego salda zadłużenia z tytułu kredytu. W takim przypadku pozostanie nam kredyt do spłaty i dodatkowo koszty związane z doprowadzenia nieruchomości do stanu pierwotnego.

Często dokonując zakupu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych kierujemy się koniecznością wykupienia jakiegokolwiek ubezpieczenia ponieważ wymaga tego bank, nie zwracając uwagi na przedmiot i zakres ubezpieczenia, a wyłącznie sugerując się kosztem. Wydaje się, że ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia jest mało prawdopodobne i na pewno nas nie będzie dotyczyło.

Szokujące zatem są takie zdarzenia jak te z października bieżącego roku z Katowic, gdzie cześć kamienicy uległa totalnemu zniszczeniu, a pozostałą należało wyburzyć, z grudnia ubiegłego roku gdy nad Polską szalał huragan Ksawery, który zniszczył ok 300 budynków z czego 120 domów jednorodzinnych, z 2010 roku z wielkiej powodzi w Polsce itd.
Te przykładowe wydarzenia są bardzo nagłośnione przez media, ale jak się okazuje według informacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ryzyko zagrożeń, a w tym pożaru nie jest wcale tak mało prawdopodobne. Informacje natomiast o statystykach na temat szkód powstałych w wyniku zalania mieszkania z różnego rodzaju awarii, szkód związanych z przepięciami oraz z tytułu odszkodowań wynikających z odpowiedzialności cywilnej i innych niestety nie są prowadzone.

Według danych statystycznych w 2013 roku w obiektach mieszkalnych doszło do 27 484 wybuchów ognia, które wymagały interwencji strażaków. Najczęstsze przyczyny wynikały z:

 • Wad urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewodów, osprzętu oświetlenia,
 • Wad urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,
 • Podpaleń,
 • Nieostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki,
 • Nieostrożności osób dorosłych w pozostałych przypadkach

 http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4465

(zestawienie nr 17)

Optymalny i świadomy wybór polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zabezpieczy nas majątkowo przed podobnymi wydarzeniami. Decydując się na określoną ofertę towarzystwa ubezpieczeniowego warto sprawdzić ogóle warunki pod względem niezbędnego minimum, a mianowicie:

 • zakresu udzielonej ochrony,
 • katalogu wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • sposobu oraz systemu oszacowania wartości szkody,
 • stosowanego w umowie systemu franszyz oraz udziałów własnych.

Sama cena ubezpieczenia niech nie będzie wyłącznie kryterium wyboru oferty ubezpieczeniowej, lecz wybór takiej polisy, która w naszej opinii najbardziej nas zabezpieczy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Moje osobiste doświadczenia z ubezpieczeniami nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych i likwidacją szkody są związane z uderzeniem pioruna w 1997 r w budynek gospodarczym mojego brata, w wyniku którego spłonął. (Dwa lata później ta sama sytuacja miała miejsce na działce naszego sąsiada). Budynek był ubezpieczony na wartość rzeczywistą na sumę ubezpieczenia 100 000 zł. W wyniku tego pożaru uległo zniszczeniu 80% budynku, wiec towarzystwo wypłaciło 80 000 zł za same „mury”. Elementy stałe i rzeczy ruchome nie były ubezpieczone, wiec wypłacone odszkodowanie było wyłącznie z tego zakresu. W związku z niedoubezpieczenia trudno było za otrzymane odszkodowanie odbudować podobny budynek i odkupić to co w nim spłonęło. Kosztowe w tej sytuacji również były czynności porządkowania całego terenu po szkodzie. Doświadczona tymi przeżyciami przy zawieraniu umów ubezpieczenia nieruchomości osobiście szczególnie zwracam uwagę na wymienione przez mnie informacje z ogólnych warunków ubezpieczenia i uważam, że tego typu zdarzenia i podobne są bardzo prawdopodobne, wiec dobrze należy się przed nimi zabezpieczyć i uchronić od strat finansowych.

A jakie są Twoje doświadczenia dotyczące zawieranych umów ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych? W jaki sposób świadome decyzje o przedmiocie, zakresie, sumie ubezpieczenia, wyłączeniach przy zawieraniu takiego ubezpieczenia zabezpieczyły lub nie zabezpieczyły Cię od strat finansowych zdarzeń losowych, w wyniku którego doszło do zniszczenia Twojego mienia?

Podziel się swoimi doświadczeniami.

Jeśli uważasz, że informacje zawarte w tym wpisie mogą się przydać innym, podziel się informacjami wysyłając im linka 🙂

Gratuluje wytrwałości w dotarciu do końca wpisu 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Perlicka
Napisane przez Agnieszka Perlicka

Brak komentarzy.

Nikt nie pozostawił jeszcze komentarza dla tego wpisu!

<

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.